ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  2. a) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Balmumcu Mh. Bestekar Şevkibey Sk. No:26/2 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim RitimUS Eğitim Oyunları ve Yazılım Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle “FİRMA” olarak anılacaktır).
  3. b) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasına üye olan kullanıcı (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.)
  4. c) RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları Mobil Uygulaması (Bundan böyle ‘’MOBİL UYGULAMA’’ olarak anılacaktır.)
  5. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu RitimUS Eğitim Oyunları ve Yazılım Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin sahip olduğu RitimUS Zeka Geliştirici Çocuk Oyunları mobil uygulamasının üye tarafından kullanım ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, MOBİL UYGULAMA’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİRMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, kendisinin belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, MOBİL UYGULAMA’yı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, MOBİL UYGULAMA’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. MOBİL UYGULAMA’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. FİRMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, MOBİL UYGULAMA’nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. ÜYE, diğer MOBİL UYGULAMA kullanıcılarının cihazlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. FİRMA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. MOBİL UYGULAMA’nın yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. MOBİL UYGULAMA’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. FİRMA tarafından MOBİL UYGULAMA’nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, MOBİl UYGULAMA’ya girilen tarih ve saat gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. FİRMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak adli makamlar ve mahkemeler tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FİRMA ve MOBİL UYGULAMA’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde paylaşabilir.

3.13. MOBİL UYGULAMA’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, MOBİL UYGULAMA’ya girmesiyle, kendi cihazının yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. FİRMA, MOBİL UYGULAMA’nın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MOBİL UYGULAMA’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. FİRMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, MOBİL UYGULAMA’da ve FİRMA’nın diğer sunucu ve bilgisayarlarında bulunan tüm dijital kayıtlarının, bilgilerinin tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. FİRMA, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FİRMA, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. Uyuşmazlık Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.